Tipus de perfil: Estudiant en cerca d'ocupació
Portafolis

El portafolis roman buit.
    0 entrades al portafolis
Itineraris formatius

No s'han trobat itineraris formatius.
Continguts aportats

Tractant-se de cossos tous, el gruix dels quals no pot ser mesurat amb regles o peus de rei, expressar el diàmetre dels fils és complicat. Per tenir una idea del gruix d'un fil es busca la relació entre una longitud del fil i el pes d'aquesta longitud.
Característiques dels fils
Control de qualitat
Filatura

Autoria
19 de novembre de 2023 entrat per Núria Collado Belvis

Quan els teixits s'obtenen directament des de les fibres, sense passar per operacions de tissatge, se'ls anomena teles no teixides o no teixits.
Teixidura
Teles no teixides

El procés de teixidura de calada acaba amb la inspecció visual i marcatge de les tares que s'hagin pogut produir durant el procés de teixidura. Després d'això caldrà fer els acabats dels teixits per tal de donar-los valor comercial.
Control de qualitat
Teixidura

Autoria
Versionat
15 de novembre de 2022 entrat per Núria Collado Belvis

Entre las tipologías de tejidos se encuentra el género de punto por urdimbre. En estos tejidos un conjunto de hilos de urdimbre alimentan a las agujas de las máquinas para unirse entre sí para a través de mallas.
Punt per ordit
Teixidura

Autoria
Versionat
15 de novembre de 2022 entrat per Núria Collado Belvis

Entre les tipologies de teixits hi ha el gènere de punt per ordit. En aquests teixits un conjunt de fils d'ordit alimenten a les agulles de les màquines per unir-se entre ells per a través de malles.
Punt per ordit
Teixidura

Autoria
Versionat
10 de novembre de 2022 entrat per Núria Collado Belvis

Entre les tipologies de teixits hi ha el gènere de punt per ordit. En aquests teixits un conjunt de fils d'ordit alimenten a les agulles de les màquines per unir-se entre ells per a través de malles.
Punt per ordit
Teixidura

Punt per ordit
Punt per ordit
Teixidura
      Pàgina 1/2. Total: 12 continguts